Huviringide tutvustus

ELEKTROONILINE MUUSIKA

Juhendaja: Velle Tamme
E-mail: velletamme@gmail.com

Huviring annab läbi eneseväljenduse võimaluse tunnetada muusikat uuenduslikul viisil.
Õpilased õpivad käsitlema elektroonilisi muusikariistu, helitehnika ülespanekut ja lahtiühendamist ning muusika salvestamist ja produtseerimist.
Eesmärgiks on arendada loovust kasutades elektroonilisi muusikariistu.

 

 

TRUMMIRING

Juhendaja: Robin Kiisholts
E-mail: kiisholts80@gmail.com

Tunni eesmärgiks on arendada õpilaste rütmitaju ning teha tutvust erinevate löökpillidega.

 

 

MÕTTEMÄNGUD

Juhendaja: Gert Elmaste
E-mail: gert.elmaste@gmail.com

Huviringi eesmärk on arendada õpilaste mõtlemisvõimet ja süvenemisoskust, seda peamiselt läbi kabe, male ja gomoku lauamängude.

 

 

RAHVATANTS

Juhendaja: Anette Prinzmann

Tunni eesmärgiks on arendada laste tantsulist liikumist, kehataju ja eneseväljendust läbi eesti rahvatantsu elementide.  Õpime rahvatantsu traditsioone, läbi mängulise tegevuse. Tantsutund on hea vaheldus tavalistest koolitundidest, pakub lastele rõõmu ja eneseteostust. Kindlasti tuleb õppeaasta jooksul esinemisi, kus õpitud oskuseid näidatakse.

 

 

KUNSTI-JA KÄSITÖÖ

_20160921_114105

Juhendaja: Leili Viinapuu
E-mail: leili.viinapuu-pill@heimtalikool.ee

Kunsti- ja käsitööringi eesmärk on arendada õpilaste  loovust, kujutlusvõimet, loomingulist eneseväljendust, käelist osavust ja esteetilist maitset erinevate kunstiliste vahendite, materjalide  ja tehnikate kaudu . Tegeleme vaatlusoskuse, kujundilise ja ruumilise  mõtlemise  arendamisega, heegeldame, koome, tikime ja meisterdame. Ja kõige tähtsam- tunneme  rõõmu loomise protsessist!

 

 

KERAAMIKA

keraamika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhendaja: Leili Viinapuu
E-mail: leili.viinapuu-pill@heimtalikool.ee

Keraamikaringi eesmärk on savi tundmaõppimine. Osalejad omandavad oskusi ja teadmisi käsitseda lihtsamaid tööriistu ja õigeid töövõtteid. Arendame õpilaste vormitunnetust, fantaasiat, loovust, planeerimis- ja mõtlemisoskust ning käelist vilumust ja peenmotoorikat. Savist voolimine aitab kaasa ilumeele arengule. Valmistame erinevaid esemeid, pisiplastikat ja reljeefi. Katsetame ka klaasisulatamist.

 

 

MEEDIARING MÕISA HÄÄL 

Juhendaja: Mirjam Raun
Email: mirjam.raun@outlook.com

Meediaringi Mõisa Hääl eesmärk on tagada efektiivne info liikumine ja sündmuste kajastamine koolis ning huvigruppidele väljaspool seda. Ringi tegevus jaotub kolmeks suuremaks alarühmaks:

-töö raadios

-koolilehe Heimtali Teataja haldamine

-foto ja video reklaam

Meediaringi väljundiks on rikastada vahetunde mitmekesise muusika ja raadiomängudega ning salvestada koolielu puudutavaid raadiosaateid. Õpilastel on võimalus arendada end ajakirjanduse valdkonnas ja anda panus koolilehe materjali kogumisele ja kirjutamisele. Ringitöös osalevad noored tegelevad kooli sündmuste reklaamimise ja järelkajaga foto ja video näol. Antud ringis osalevad muusika, meedia ja tehnikahuvilised 5.-9. klassi õpilased. Noored saavad tundma õppida erinevaid meedialiike ja tehnikat vajalike failide tegemiseks, salvestamiseks, töötlemiseks ning esitamiseks. Olulist rolli omab ka kirjaliku- ja sõnalise eneseväljendusoskuse arendamine. Meediaring Mõisa Hääl korraldab ka koolile olulist traditsioonilist heategevuslikku muusika- ja teatriõhtut Me Hoolime. Mõisa Hääle kaudu on nii õpilastel kui õpetajatel võimalus teostada oma ideid ja edastada huvitavat ja vajalikku infot kogu kooliperele.

 

 

KERGEJÕUSTIK

Juhendaja: Liina Peel
E-mail: liina@leksi44.ee

Kergejõustik keskendub süvendatult sellele, mida kehalise kasvatuse tunnis ei jõuta puudutada. Treeningud valmistavad õpilasi ette süvendatumalt, et luua võimalused nende arengul jätkata näiteks spordikoolis.

 

 

KÄSIPALL

Juhendaja: Marko Koks
E-mail: marko.koks@heimtalikool.e

Eesmärgiks on laste sportlike võimete arendamine läbi pallimängude ja sportliku saavutusvõime tõstmine. Kaasa tuleks võtta lühikesed püksid ja särk ning saalijalanõud, mis ei tee saali põrandale triipe.

 

 

KITARRIRING

Juhendaja: Velle Tamme
E-mail: velletamme@gmail.com

Ringi eesmärgiks on on omandada esmased võtted kitarri mängimiseks.

 

 

KEAT

Kaitse end ja aita teist (edaspidi KEAT) on asutustevaheline (politsei, pääste- ja piirivalveamet) kuuendatele klassidele mõeldud õppeprogramm, millega saab ülevaate võimalikest ohuolukordadest ning õppida ellujäämiseks tähtsaid teadmisi ja oskusi. Programm saab läbi õppeaasta lõpus koolidevahelise ohutusalase võistlusmänguga. Heimtali Põhikooli 6. klassile kohustuslik.

Juhendaja: Anneli Sims
E-mail: eripedagoog@heimtali.vil.ee

 

 

KOOLIBÄND

Juhendaja: Jan Imre Reimo
E-mail: janimrereimo@gmail.cm

Bänditund on mõeldud neile, kes on huvitatud pillimängust ja koosmängust. Oodatud on kõik 5.-9. klassi õpilased, kes valdavad kasvõi väikesel määral mõnda pilli või laulu või on sellest huvitatud. 

 

 

LIIKLUSKASVATUS

Liikluskultuuri tundmiseks ja turvalise liikumisharjumuse tekitamiseks on 3. klassile kohustuslik liikluskasvatus. Lisaks toimub antud ringitunnis ettevalmistus rattasõidueksami sooritamiseks. Rattasõidueksam sooritatakse kevadel.

Juhendaja: Aivo Maalmeister
E-mail: aivo.maalmeister@heimtalikool.ee

 

 

MUDILASKOOR

_20160921_113855

Juhendaja: Margit Nagel
E-mail: margit.nagel@heimtalikool.ee

I klassi mudilaskoori eesmärk on ühehäälsete laulude harjutamine. Õpime toredaid laste laule, teeme tutvust koorilauluga, mängime interaktiivseid muusikalisi mänge.

II – IV klassi mudilaskoori eesmärk on ühe- ja kahehäälsete laulude harjutamine. Saame teada, mis on dirigeerimine ja miks peab dirigenti vaatama. Õpime, mis on fraas ja kuidas peaks kooslaulmine kõlama – kuidas sobitada enda häält naabriga, et laul paremine kõlaks.

 

 

SOLISTID

Juhendaja: Margit Nagel
E-mail: margit.nagel@heimtalikool.ee

Eesmärk on õppida ilmekalt laulmist, et anda edasi laulu sisu ja sõnumit. Harjutame julgust üksi esinemiseks ja mikrofoni kasutamist. Valmistume esinemisteks nii Heimtali Põhikoolis kui ka suurematel sündmustel ja lauluvõistlustel. Proovime ka duetilaulmist.

 

 

PUUTÖÖ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huviringi eesmärk on tundma õppida erinevaid puiduliike ja -materjale. Tutvume ja õpime kasutama puidutöötlemise masinaid ja töövõtteid. Õpilane saab teostada oma loovaid ideid läbi juhendatud tegevuse.

Juhendaja: Tarvo Prinzmann
E-mail: tarvo.prinzmann@heimtalikool.ee

 

 

SEPATÖÖ

Huviringis osalemine annab võimaluse tutvuda metallitöö vahenditega ja õppida traditsioonilisi sepatöö võtteid ning ka uusi, tänapäevaseid lahendusi. Ajakohane inventar võimaldab õpilastel luua püsivaid ja isikupäraseid esemeid.

Juhendaja: Tarvo Prinzmann
E-mail: tarvo.prinzmann@heimtalikool.ee

 

 

KOKANDUSRING

Huviringi eesmärk on anda baasteadmised laua katmisest ning arendada toidu valmistamise oskusi. Väljundiks on koolisiseste sündmuste bankettide organiseerimine.

Juhendaja: Anu Õnne
E-mail: anu.onne@heimtalikool.ee

 

 

ÕPILASESINDUS

Õpilasesinduse liikmete roll on olla õpilaskonna häälekandja ning esindada õpilaste huve. Õpilasesindusel on võimalik muuta koolielu mitmekesisemaks ning teha asjakohaseid ettepanekuid juhtkonnale koolielu edendamiseks.

2022/2023 õpilasesinduse valimised on alles ees. Sel aastal oodatakse õpilasesindusse osalema 4.-9.klasside esindajaid.

Heimtali-Põhikooli-õpilasesinduse-põhimäärus

2023/24. õa koosseis:

  • Anett Ariva -president
  • Kertu Puna
  • Lee Ilus
  • Kessu Vinkel
  • Grete-Liis Mill
  • Petra Okas

Juhendaja: Romet Koser
E-mail: huvijuht@heimtalikool.ee

opilasesindus@heimtalikool.ee

Kõik huviringid on õpilastele TASUTA!

Täpsem info ringijuhendajalt ja huvijuhilt (huvijuht@heimtalikool.ee )

 

 

DRAAMA

Draamaringis tegeleme keha- ja hääleaparaadiga. Õpime läbi loova mängu eneseväljendust. Õpime tunnetama, märkama, meelde jätma, koostööd jne. 2023-2024 õppeaastal on draamaring lõimitud kolmandas klassis üldõppesse. 

Juhendaja: Romet Koser

 

Tutvu ka meie huviringide tunniplaaniga SIIT