Tugisüsteem

Heimtali Põhikooli tugisüsteem

jaguneb oma vormilt:

 • Klassi- või aineõpetaja individuaalne tugi tunnis
 • Pikapäevarühm
 • Aineõpetajate konsultatsioonid
 • Õpiabi pärast tunde
 • Abiõpetaja tugi tunnis ja pärast tunde
 • Eriklassid

ja spetsialistidelt:

 • HEVKO
 • Sotsiaalpedagoog
 • Eripedagoog
 • Psühholoog
 • Eriklassi õpetajad
 • Abiõpetajad/ individuaalõppe õpetajad

Klassi-või aineõpetaja ülesanded:

● Jõukohastab õppevara ja töökorraldusi. Nt lihtsustab ülesannete juhiseid ja küsimusi/ ülesandeid, struktureerida neid, suunab õppeülesannete täitmisele väikeste etappide kaupa, lihtsustab õppematerjali ja õppetekste, toob esile olulist, lisab kontrollküsimusi teksti mõtteliste osade vahele, lubab õpilasel kasutada vastamisel rohkem valikvastustega tekste, annab võimekamatele keerukamaid ülesandeid ja materjale.

● Suunab kasutama abimaterjale õppeprotsessis ja ülesannete lahendamisel (skeemid, reeglite, valemite või näidiste kogumikud, sõnaraamatud, teatmikud, vastavad arvutiprogrammid jms).

● Võimaldab õpilasele töö- ja tähelepanuvõime langedes või väsimuse märkide ilmnemisel liikumis- või puhkepause või anda lisaaega ülesande sooritamiseks.

● Juhendab õpilast tunnis individuaalselt, annab eduelamust võimaldavat tagasisidet õpitegevusele, tunnustab pingutust ja positiivset suhtumist, võimaldab rahulikku keskkonda vastamiseks (individuaalne vastamine) jms.

● Annab informatsiooni vanematele.

● Õpilastele, kellel tekivad õppetöös raskused, pakub õpetaja individuaalset lisaõpet ja tuge õppetundide väliselt.

 •  Toevajaduse püsimisel teavitab õpetaja HEVKO-t ning koostöös klassijuhataja ja tugispetsialistidega aitab kaasa õpilasele vajaliku toetuse korraldamisele tunnis või tunniväliselt.

Klassijuhataja ülesanded

• Korraldab õpilase õppetöö teemalist toimivat koostööd ja info liikumist õpetajate, kooli, kodu vahel.

• Jälgib ja analüüsib koostöös aineõpetajatega õpilase individuaalset arengut ning kaasab õpiraskustesse sattunud õpilase vanemaid koheselt lahenduste leidmisesse.

• Vähemalt korra aastas viib õpilase ja vanemate osalusel läbi arenguvestluse õpilase individuaalsete eelistuste ja võimete väljaselgitamiseks, arvestamiseks ning toetamiseks.

• Õpilase heaolu vähendavate ning ohustavate tegurite ilmnemisel teavitab HEVKO-t.

• Kooli vahetanud õpilase vanemaga koostöös selgitavad HEVKO ja klassijuhataja välja õpilase õppetööga seotud erisused ja erivajadused, sh õpilasele rakendatavad tugiteenused jms.

• Tutvub esimesse klassi astuva lapse koolivalmiduse kaardiga ja toe vajaduse ilmnemisel konsulteerib HEVKO-ga


HEVKO (Anneli Sims):

● Teeb ettepanekuid kooli juhtkonnale erivajadustega õpilaste õppe toetamiseks koolis, sh klasside, rühmade komplekteerimiseks (sh õpilaste piirarv, keskkonna kohandamine, inimressursi vajadus).

● Korraldab koostöös õppejuhiga tuge vajavate õpilaste õppe läbiviimist.

● Juhendab ja nõustab õpetajaid õpilasele individuaalse õppekava koostamisel ja individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmisel.

● Korraldab koostööd tuge vajavate õpilaste vanematega.

● Juhendab ja nõustab õpetajaid ja koolipersonali tuge vajavate õpilaste toetamisel ning õppe korraldamisel.

● Tagab koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega tuge vajava õpilase dokumentatsiooni järjepideva järgimise ning täiendamise.

● Korraldab koostööd tugiteenuste osutajatega.

● Kutsub kokku, teavitab ja nõustab õpilast ümbritsevat võrgustikku õpilase toetamiseks, vajadusel laiendab võrgustikku, kaasates spetsialiste väljastpoolt kooli.

● Hindab koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega rakendatava toe tulemuslikkust ning teeb ettepanekuid lapsevanematele ja vajaduse korral koolidirektorile edasisteks tegevusteks.

● Juhendab ja jälgib konfidentsiaalse info kasutamist ja hoidmist haridusasutuses.

 •  Korraldab koostööd erinevate valdkondade spetsialistide ja huvigruppide vahel. Vajaduse ilmnedes loob HEVKO võrgustiku õpilast ümbritsevate ametkondade vahel ja osaleb koolivälises võrgustikutöös. Õpilase üleminekul ühelt haridustasemelt teisele teeb õpilase toetamiseks koostööd karjäärispetsialistiga.

Eripedagoog (Anneli Sims)  

Email: eripedagoog@heimtalikool.ee

• Kogub andmeid õpilase arengu kohta, valib sobivad hindamisvahendid, -meetodid ja – materjalid. Hindamise käigus selguvad õpilase omandatud ja kujunemisjärgus olevad oskused. Tulemuste analüüsi põhjal selgitab eripedagoog välja õpilase õpitulemuste taseme ning tugiteenuste ja meetmete vajaduse koolis.

• Dokumenteerib hindamise tulemused õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil ning valib koostöös klassi- ja/või aineõpetajaga sobivad meetodid ja vahendid lapse erivajadusest lähtuvalt.

• Toetab õpilase tunnetus- ja õpioskuste arendamist individuaal- või rühmatundides, analüüsib arengudünaamikat ja rakendatud tugimeetmete tulemuslikkust, dokumenteerib  tulemused.

• Teeb kooli juhtkonnale ja õpetajale ettepanekuid vajalike õppevahendite ja -materjalide soetamiseks, vajadusel osaleb õppevahendite ja -materjalide loomisel. Samuti teeb ettepanekuid spetsialistide kaasamiseks väljastpoolt kooli ja soovitab täiendavaid uuringuid.

• Osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus, vajadusel suunab teiste erialaspetsialistide juurde.

• Vajadusel teavitab kooli ja kohalikku kogukonda tugiteenustest ning osaleb piirkonna teema- ja infopäevade korraldamisel.

• Analüüsib ning dokumenteerib töötulemusi vastavalt õigusaktides sätestatule ja haridusasutuse töökorrale.


Koolipsühholoog (Natalja Rediskina)

Vastuvõtt koolimajas (spordihoone I korrusel) kaks korda kuus teisipäeviti kell 9.30-13.15 ja vallamajas eelneval kokkuleppel.

 Email: Natalia.rediskina@viljandivald.ee        telefon: 5326 9767

• Nõustab õpilast isikliku elu, õppetöö ja vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel.

• Osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus ja kaasab vajadusel ise teisi tugispetsialiste.

• Vajadusel koolipsühholoog nõustab lapsevanemaid õpilase arengut, õppimist ja käitumist puudutavatel teemadel ning õpetajaid ja teisi koolitöötajaid õpilase vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamise küsimustes. Annab soovitusi sobivate sekkumiste osas, hindab sekkumiste mõju, vajadusel kavandab muutusi.

• Koolipsühholoog viib nõustamisi ja sekkumisi läbi individuaalselt või grupis.

• Osaleb ennetustegevuses, teeb kogukonnas erialast teavitustööd.

• Kasutab õpilase arengu ja toimetuleku hindamiseks kaasaegseid meetodid ja tõenduspõhised hindamisvahendid (testimist, vaatlemist, vestlust, küsimustikke, struktureeritud või poolstruktureeritud intervjuud), mille kasutamiseks on tal vastav väljaõpe.

• Analüüsib saadud tulemusi, dokumenteerib töötulemusi vastavalt õigusaktides sätestatule ja haridusasutuse töökorrale. Lähtudes õpilase vajadustest ja hindamistulemustest kavandab edasised sekkumised.

• Kriisisituatsioonis tegutseb vastavalt kooli kriisiplaanile. Kriisisituatsiooni järgselt jälgib riskigruppi kuuluvaid õpilasi, koolipersonali ja toetab neid kriisisituatsioonist väljatulemisel ning oskab soovitada täiendavat tuge/abi.


Sotsiaalpedagoog (Eneli Põder)

Email: sotsiaalpedagoog@heimtalikool.ee , telefon: **** ****

• Tegeleb õpilastega, et leevendada ja ennetada sotsiaalse tõrjutuse ilminguid ning korraldada preventiivset tööd. Koostöös õpilase, õpetajate ja lapsevanematega selgitab välja esile kerkinud sotsiaalsed ja koolikohustuse täitmist takistavad probleemid, analüüsib hariduse omandamist ja eakohast tegutsemisvõimet takistavaid tegureid ning koordineerib ennetus- ja lahendustegevusi. Hindamise ja analüüsi tulemusi arvestades koostab tegevusplaani õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamiseks ning määratleb erinevatel tasanditel olemasolevad abi- ja tugivõimalused.

• Vajadusel õpetab ja mudeldab õpilasele erinevaid toimetulekustrateegiaid, sh sotsiaalsete oskuste ja eneseregulatsiooni arengut toetavaid tegevusi, vajadusel koostab käitumise tugikava toetamaks õpilase käitumis- ja suhtlemisoskusi, tunnetusprotsesse, sotsiaalset pädevust ning füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist.

• Analüüsib ja dokumenteerib töötulemusi vastavalt õigusaktides sätestatule ja haridusasutuse töökorrale.

• Tagab õpilase huvide kaitse.

• Juhendab ja nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid sobiliku ja õpilast toetava õpi- ja arengukeskkonna kujundamisel, sekkumiste rakendamisel.

• Sekkub konfliktiolukorda erapooletult ja lahendustele orienteeritult, selgitab välja konflikti põhjused ning korraldab lepitus- ja vahendustegevusi.

• Osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus ja kaasab vajadusel teisi tugispetsialiste.

Abiõpetaja, individuaalõppe õpetaja

Anne-Mai Hindriks, eriklasside abiõpetaja

Dagmar Riet II kooliaste, III kooliastme erirühmad

Mati Ruul III kooliaste, erirühmad

Abiõpetaja, individuaalõppe õpetaja:

• Abistab õpetajat õppetöö läbiviimisel erivajadustega õpilasega.

• Osaleb koos õpetajaga ja koolis töötavate tugispetsialistidega õppetegevuse kavandamisel.

• Kujundab õpilaste arengut toetavat õpikeskkonda, sh toetab koostöötahte ja –oskuste ning positiivsete suhete kujunemist õpilaste vahel.

• Valmistab ette õppe- ning kasvatustegevusteks vajalikke alternatiivseid õppematerjale  õpilasele, kellele rakendatakse jõukohastatud õpet.

• Abistab tuge vajavat õpilast õppeülesannete sooritamisel.

• Jälgib ja annab tagasisidet õpetajale kogu klassi ja rühma, sh tuge vajavate õpilaste õppeprotsessis tekkinud raskustest ja muudest probleemidest, õpilaste omavahelistest suhetest, aga ka saavutuste, õpilaste arengu ja edusammude kohta.

• Abistada õpetajat koolivälistel üritustel ja õppekäikudel.


Pikapäevarühm (koordinaator Anne-Mai Hindriks)

Email:anne-mai.hindriks@heimtalikool.ee

Vastab kirjadele esimesel võimalusel, telefonitsi kättesaadav tööpäevadel kuni kella 16.00-ni.

Meie koolis toimub pikapäevarühm esmaspäevast neljapäevani. Kuna õpilased saabuvad pikapäevarühma erinevatel kellaaegadel, siis päevakava rühmas varieerub. Pikapäevarühma töö toimub ruumis 210. 

12.30 – 14.10 – õppetöö toimub algklassidel oma õpetaja juures enda klassiruumis. 

14.10 – toimub pikapäevarühma söömine sööklas vastavalt lapse avalduses antud infole (kellaajad, osalemise päevad).

14.30 – 16.00 – toimub pikapäevarühma töö vastavalt õpilase vajadustele ning võimalustele.

Alus: https://rajaleidja.ee/wp-content/uploads/2020/02/Juhendmaterjal-%C3%B5pilase-toetamiseks-koolides-07.02.2020.pdf